Хартија за чиста соба

  • Хартија за чиста соба

    Хартија за чиста соба

    Cleanroom Paper е специјално обработена хартија дизајнирана да ја минимизира појавата на честички, јонски соединенија и статички електрицитет во хартијата.

    Се користи во чиста просторија каде што се произведуваат полупроводници и високотехнолошка електронска опрема.