Апсорбирачки памук

  • Подлога за хемиски абсорбенти

    Подлога за хемиски абсорбенти

    Хемиските абсорбенти можат да апсорбираат различни хемиски течности и корозивни течности, ефикасно и брзо да ги контролираат и исчистат хемиските истури, да ја намалат штетата предизвикана од истурање на хемикалии, да го намалат времето на изложеност на работниците на опасни материи и да обезбедат гаранција за лична безбедност.

  • Апсорбенти за масло

    Апсорбенти за масло

    Краток опис: Абсорбентите за масло се направени од неткаен материјал од липофилни микро влакна.Материјалот има водоотпорност и липофилност, и има добар ефект на отстранување на излевање на нафта на површината на водата.Во комбинација со суперфини влакна, формира бројни дупки и станува висококвалитетен производ за третман на загадување од нафта, кој не содржи хемиски агенси, нема да предизвика секундарно загадување и може брзо да апсорбира загадување од нафта, органски растворувачи, јаглеводороди, растителни масла и други течности.Масло аб...